Privacyverklaring

Privacyverklaring*

* aangepast op 24/03/2020

1. Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door kasteel d’Ursel. Door deze website of onze mobiele applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de diensten en het wifi-netwerk aangeboden door kasteel d’Ursel ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop de entiteiten van de groep provincie Antwerpen gegevens verzamelen. Hieronder kan je een overzicht vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door kasteel d’Ursel. Heb je nog vragen over je persoonsgegevens? Of over onze Privacyverklaring? Je kan altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie via deze contactmogelijkheden.

2. Wie zijn we?

De groep provincie Antwerpen bestaat uit verschillende rechtspersonen:

-        De rechtspersoon ‘provincie Antwerpen’ waaronder dan de verschillende provinciale departementen vallen, die dan nog eens zijn onderverdeeld in diensten waar Kasteel d’Ursel zo één dienst van is. Voor een omschrijving van onze taken en werkingsgebied verwijzen we naar onze homepagina.

-        De provinciale extern verzelfstandigde agentschappen zijn diensten met een eigen rechtspersoonlijkheid die door de provincie worden opgericht of waarin de provincie deelneemt en die belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang. Elke rechtspersoon treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Kijk hier voor de contactgegevens van de verschillende entiteiten en hun DPO’s.

Contact Provinciale diensten (rechtspersoon ‘provincie Antwerpen’) 

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

e-mail: informatieveiligheid@provincieantwerpen.be

3. Welke persoonsgegevens verwerkt de provincie Antwerpen?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

-        Identificatiegegevens zoals je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, elektronische identificatiegegevens zoals je private en publieke IP-adres, MAC-adres van je toestel, websites die je bezoekt (enkel de domeinen, niet de pagina’s zelf), tijdstip van het bezoek, cookies;

-        Financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer; 

-        Jouw rijksregisternummer waarvan de groep enkel maar gebruik zal maken indien zij hier een concrete machtiging voor heeft gekregen van het Sectoraal comité van het Rijksregister of indien wij hiervoor beroep kunnen doen op het Koninklijk besluit van 27 februari 1985 waarbij aan de provinciegouverneurs en aan de bestendige deputaties van de provincieraden toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen of het Koninklijk besluit van 8 januari 1988 waarbij de provinciegouverneurs en de bestendige deputaties van de provincieraden gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. Wij zullen in ieder geval nooit onrechtmatig gebruik maken van uw rijksregisternummer;

-        Gegevens met betrekking tot jouw beroep zoals je curriculum vitae;

-        Foto en allerhande beeldmateriaal dat we verzamelen op onze domeinen en tijdens onze activiteiten;

-        Vrijetijdsbesteding en interesses;

4. Wat gaan wij met je persoonsgegevens doen?

Om uw persoonsgegevens te verwerken moeten wij over een geldige rechtsgrond beschikken, afhankelijk van het doel kunnen we ons baseren op verschillende rechtsgronden.

Doeleinde(n)

Rechtsgrond

 

Wettelijke verplichting

-        Rechten van betrokkenen beantwoorden

-        GDPR administratie

-        Klantenbeheersysteem

-        GDPR (accuraatheid van persoonsgegevens bewaren)

-        Leveranciersbeheer

-        Wetboek van Economisch recht (Hoofdstuk 2: Boekhouding)

 

Overeenkomst

-        Ledenadministratie

-        Leveranciersbeheer

-        Huur en verhuur

Overeenkomst

 

Toestemming

-        Klantenbeheer

-        Ledenadministratie

-        Uitsturen van nieuwsbrieven, publicaties, persberichten, …

-        Het delen van perscontacten

Toestemming

 

5. Aan wie gaan we uw persoonsgegevens doorgeven?

Binnen de groep provincie Antwerpen

Om hun respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden te bepalen, hebben de verschillende entiteiten binnen de groep provincie Antwerpen een verwerkersovereenkomst afgesloten met de rechtspersoon provincie Antwerpen.

De groep provincie Antwerpen met inbegrip van de Bosgroepen vzw en de Regionale Landschappen vzw verwerken gezamenlijk de gegevens die verzameld worden in de centrale klantendatabank. De klantendatabank is samengesteld uit informatie die wij rechtstreeks ontvangen wanneer je online inschrijft voor een activiteit, of je abonneert op een nieuwsbrief. Zo geef je ons onder andere je naam en contactgegevens door. In de centrale klantendatabank worden de contactgegevens van onze klanten (burgers, scholen, bedrijven, verenigingen, ...) in een contactfiche bijgehouden en gekoppeld aan de werking van onze diensten (relationele informatie). Op die manier wil de groep provincie Antwerpen de relatie met haar ‘klanten’ verbeteren en wil ze gerichter en persoonlijker communiceren.

De contactgegevens vermeld op de contactfiche zullen door de verschillende entiteiten raadpleegbaar zijn. De relationele informatie (doeleinden en dossiers) zijn enkel toegankelijk voor de betrokken diensten. Je persoonsgegevens op de contactfiche mogen enkel gebruikt worden in het kader van doeleinden waarvoor je toestemming hebt gegeven, of in de uitvoering van een overeenkomst, of in de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de een uitvoering van een wettelijke taak.

Hier kan je de contactgegevens en DPO’s m.b.t. de entiteiten terugvinden.

Aan externe partijen

De entiteiten van de groep provincie Antwerpen zullen je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de groep provincie Antwerpen. De groep provincie Antwerpen beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is in het kader van onze wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang of die van de derde partijen die de gegevens ontvangen. De provincie Antwerpen zal altijd controleren of deze partijen recht hebben om jouw persoonsgegevens te ontvangen vooraleer deze over te maken.

Indien noodzakelijk delen we jouw persoonsgegevens met:

-        Professionele raadgevers

-        Overheidsdiensten

-        Gerecht en politiediensten

-        Werkgever of zakenrelaties

-        Geregistreerde persoon

-        Gerecht en politiediensten,

-        Private partijen zoals deelnemers aan een evenement, studiebureaus,

Occasioneel doet de groep provincie Antwerpen een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor enkele taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zal de groep provincie Antwerpen er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De entiteiten van de groep provincie Antwerpen leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

In het geval dat de verwerkers waarop de provincie Antwerpen beroep doet, persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, zal de provincie Antwerpen overeenkomstig de privacywetgeving zorgen via contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de EER zouden genieten.

Indien noodzakelijk voor onze dagelijkse bedrijfsvoering en steeds met inachtneming van de privacywetgeving, zal de provincie Antwerpen ook persoonsgegevens delen met partijen zoals advocaten- en incassokantoren, banken en verzekeringsmaatschappijen.

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De provincie Antwerpen hecht waarde aan privacy en zet zich daarom in om uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens alleen op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken.

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

De entiteiten van de provincie Antwerpen verbinden er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

7. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

De provincie Antwerpen ziet erop toe dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van bewaringstermijnen:

-        Dossiers inzake inkomende facturen moeten tien jaar worden bewaard, nadien vernietigd;

-        Gegevens verzameld door het gebruik van het publiek beschikbare wifi-netwerk (MAC-adres van je toestel, IP-adres die wij zelf uitreiken, websites die je bezoekt, tijdstip van het bezoek) bewaren wij gedurende 6 maanden.

-        Je zal onze nieuwsbrief ontvangen tot je bent uitgeschreven.

We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang we ze bewaren. Als overheidsinstantie zijn wij volgens het Bestuursdecreet verplicht om een informatiebeheersplan op te stellen en deze termijnen goed op te volgen.

8. Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen zoals beschreven staat in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming. Jij kan volgende rechten uitoefenen:

a) Recht op informatie en van inzage

Je hebt recht om geïnformeerd te worden of de provincie Antwerpen jouw persoonsgegevens verwerkt en wanneer dit het geval is, om kosteloos inzage te verkrijgen en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

b) Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

c) Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen.

Dit is het geval wanneer:

-        jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;

-        de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;

Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. De provincie Antwerpen heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

-        de naleving van een wettelijke verplichting;

-        het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

d) Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Wij zullen jouw gegevens blijven opslaan, maar wij zullen het gebruik ervan beperken.

Dit is onder meer het geval wanneer:

-        je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die de provincie Antwerpen nodig heeft om die juistheid te controleren;

-        je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

e) Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door de provincie Antwerpen rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

f) Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid van de provincie Antwerpen is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

g) Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door de provincie Antwerpen op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken. Zo kan je jezelf bijvoorbeeld altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven.

Hoe kan je uw rechten uitoefenen?

Om je rechten uit te oefenen, kan je terecht op ons webformulier. Hier kan je ook meer informatie terugvinden over de procedure en de voorwaarden.

Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal de provincie Antwerpen zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Het is mogelijk dat wij eerst om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te bevestigen en om ons te verzekeren dat de aanvraag van jou afkomstig is.

De uitoefening van je rechten is kosteloos.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

h) Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie of de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Vlaamse Toezichtcommissie

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

contact@toezichtcommissie.be

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@adp-gba.be

9. DPO

Binnen de ‘groep provincie Antwerpen' zijn er verschillende DPO’s aangesteld afhankelijk van de rechtspersoon. De verzelfstandigde entiteiten hebben net als de rechtspersoon provincie Antwerpen een eigen DPO aangesteld.

Hier een overzicht van de bevoegde DPO’s binnen de groep provincie Antwerpen:

Juridische entiteit

Adres(sen)

Ondernemings-

nummer

Rechtspersoon

Provincie Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

informatieveiligheid@provincieantwerpen.be

0207.725.597

APB Provinciaal vormingscentrum Malle

Smekenstraat 61

2390 Malle

DPO.vormingscentrum@provincieantwerpen.be

0541.412.824

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

DPO.apbpoa@provincieantwerpen.be

0541.414.804

APB Inovant

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

DPO.inovant@provincieantwerpen.be

0810.012.257

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Zilvermeerlaan 2

2400 Mol

privacy@c-smart.be

0541.413.814

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

Schommelei 1/1

2850 Boom

privacy@c-smart.be

0541.414.111

APB Provinciaal instituut voor Hygiëne

Kronenburgstraat 45

2000 Antwerpen

pih.DPO@provincieantwerpen.be

0541.414.408

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

bart.vanballaert@provincieantwerpen.be

0541.413.220

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

DPODESE@provincieantwerpen.be

0445.736.477

APB Gouverneur Kinsbergencentrum

Doornstraat 331

2610 Wilrijk

DPODESE@provincieantwerpen.be

0849.945.078

APB Kamp C

Britselaan 20

2260 Westerlo

DPODESE@provincieantwerpen.be

0541.415.101

APB Hooibeekhoeve

Hooibeeksedijk 1

2440 Geel

DPODESE@provincieantwerpen.be

0541.414.606

APB Cultuurhuis de Warande

Warandestraat 42

2300 Turnhout

informatieveiligheid@warande.be

0812.230.092

APB Campus Vesta

Oostmalsesteenweg 75

2520 Ranst

DPO@campusvesta.be

0822.442.511

APB Toerisme Provincie Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

susy.vanbaelen@provincieantwerpen.be

0408.543.313

APB Havencentrum

Scheldelaan 444

2040 Lillo

DPODESE@provincieantwerpen.be

0443.423.820

EVAP Arboretum Kalmthout vzw

Heuvel 8

2920 Kalmthout

privacy@c-smart.be

0418.558.364

EVAP Provinciaal sport- en Recreatiedomein De Nekker vzw

Nekkerspoel-Borcht 19

2800 Mechelen

privacy@c-smart.be

0450.062.281

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw

Poiel 77

2440 Geel

DPODESE@provincieantwerpen.be

0841.556.855

Een overzicht van de contactgegevens van buiten de groep provincie Antwerpen, maar wel met toegang tot de klantendatabank.

Bosgroep Antwerpen Noord vzw

Schildesteenweg 99

2520 Ranst

antwerpennoord@bosgroep.be

0884.382.751

Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Schildesteenweg 99

2520 Ranst

antwerpenzuid@bosgroep.be

0898.403.805

Bosgroep Kempen Noord vzw

Lichtaartsebaan 45

2460 Kasterlee

kempennoord@bosgroep.be

0476.530.217

Bosgroep Zuiderkempen vzw

Britselaan 20C

2260 Westerlo

zuiderkempen@bosgroep.be

0860.780.968

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw

Schildesteenweg 99

2520 Ranst

info@rldevoorkempen.be

0898.729.546

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw

Lichtaartsebaan 45

2460 Kasterlee

info@rlkgn.be

0810.764.897

Regionaal Landschap Rivierenland vzw

Hallestraat 6

2800 Mechelen

info@rlrl.be

0899.152.980

10. Hoe worden wijzigingen gedaan de huidige privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum van de "laatste update" van onze Privacyverklaring wijzigen. Desalniettemin raden wij u aan onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.