Disclaimer

1. Disclaimer

*aangepast op 23/10/2018

1.1. Toepassing

Deze website (www.kasteeldursel.be) wordt beheerd door de groep provincie Antwerpen. Onder ‘groep provincie Antwerpen' wordt verstaan: de provinciale diensten en haar extern verzelfstandigde agentschappen. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

De groep provincie Antwerpen kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over kasteel d’Ursel, haar diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen via het nummer  03 240 50 11.

Alhoewel kasteel d’Ursel zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert kasteel d’Ursel niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert kasteel d’Ursel een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je kasteel d’Ursel contacteren op volgend e-mailadres: info@kasteeldursel.be.

1.3. Aansprakelijkheid

Kasteel d’Ursel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. Kasteel d’Ursel verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

Kasteel d’Ursel kan evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

1.4. Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van Kasteel d’Ursel, is strikt verboden zonder haar schriftelijke en voorafgaande toestemming.

1.5. E-mailverkeer

Op elke e-mail van kasteel d’Ursel is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Kasteel d’Ursel is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

 

2. Cookie policy

Kasteel d’Ursel maakt gebruik van cookies en wil de bezoekers van de website informeren over het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of op een ander toestel met internettoegang (smartphone, tablet,…) worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als een bezoeker naar een bepaalde website terugkeert dan kan die pagina door middel van de cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en zijn dus niet schadelijk voor je computer.  Ze worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren.  Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen.  Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website, ...  Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en de noden van de bezoekers van de website. 

De website van kasteel d’Ursel maakt gebruik van de volgende cookies:

1. First party cookies:

Bij een eerste bezoek aan de website toont kasteel d’Ursel bezoekers een melding waarin we aangeven dat we gebruik maken van cookies. We verwijzen in deze melding ook naar onze privacy verklaring. Om te bepalen of iemand voor het eerst de website bezoekt, gebruiken we een cookie die registreert of iemand op het kruisje rechts bovenaan de melding klikt.

·        subsidieloket_cookie_message (bewaartermijn: 1 jaar)

2. Third party cookies:

a)    Google Analytics

Op de website van kasteel d’Ursel  worden cookies van Google Analytics gebruikt om bezoekersstatistieken te genereren. De geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens blijven binnen Google Analytics bewaard.

·        _ga (bewaartermijn: 2 jaar)

·        _gid (bewaartermijn 24 uur)

·        _gat (bewaartermijn: 1 minuut)

·        _dc_gtm_<property-id> (bewaartermijn: 1 minuut)

Ook worden  Siteimprove cookies op de website van kasteel d’Ursel gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren. Deze cookies worden enkel gebruikt om webstatistieken te genereren en bevatten geen persoonlijke informatie.

b)    Siteimprove

·        Nmstat (bewaartermijn: 90 dagen)

·        Siteimproveses (bewaartermijn: per sessie) 

Je kan het gebruik van cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die je bezoekt.  Je kan ook de cookies die reeds werden geïnstalleerd op jouw computer of mobiel apparaat verwijderen.  Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert. Indien je dit verkiest, kun je onze cookies weigeren via de privacyinstellingen van je browser.  Om dit te doen raden wij je aan om je te informeren op de support-sites van je browsers (https://support.google.com/https://support.mozilla.org,https://support.microsoft.com/)

Privacybeleid

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Kasteel d'Ursel is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website kasteeldursel.be van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Kasteel d'Ursel verzamelt geen persoonsgegevens tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt aan Kasteel d'Ursel. Wanneer je opteert voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven betreft dit het vrijwillig overmaken van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die Kasteel d'Ursel verzamelt via haar nieuwsbriefmodule, worden opgenomen in het adressenbestand van Kasteel d'Ursel (Wolfgang d'Urselstraat 9, 2880 Hingene) met als doel de geabonneerde van de nieuwsbrief op de hoogte te houden van de activiteiten ingericht door Kasteel d'Ursel.

Door het meedelen van deze persoonsgegevens ga je ermee akkoord dat Kasteel d'Ursel de persoonsgegevens voor dit doel bewaart en verwerkt. Je persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt of doorgegeven aan derden, noch voor direct marketing doeleinden aangewend. Kasteel d'Ursel draagt zorg voor je privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Kasteel d'Ursel is een Extern Verzelfstandigd Agentschap in Privaatrechtelijke vorm (EVAP) van de provincie Antwerpen. Ook het provinciebestuur van Antwerpen zal je gegevens niet doorgeven aan derden.

Je hebt het recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van je identiteitskaart. Je kunt een aanvraag tot inzage, correctie of verzet met betrekking tot je persoonsgegevens richten aan:

Kasteel d'Ursel
T.a.v. Veerle Moens
Wolfgang d'Urselstraat 9
2880 Hingene

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat. 

De persoonsgegevens die Kasteel d'Ursel verzamelt via inschrijfformulieren in het kader van activiteiten, worden na afloop van deze activiteit niet opgeslagen, tenzij expliciet anders vermeld en pas na uitdrukkelijke toestemming van de verstrekker.

2. Klikgedrag

Op de website van Kasteel d'Ursel worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan je wensen. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan Kasteel d'Ursel haar dienstverlening aan de bezoekers verder optimaliseren.

3. Gebruik van Cookies

Kasteel d'Ursel maakt gebruik van de technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term “cookies” om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

 • Definitie van cookies
  HTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website kasteeldursel.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers. 
 • Waarom gebruikt Kasteel d'Ursel cookies?
  Kasteel d'Ursel gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.
 • Wanneer gebruikt Kasteel d'Ursel cookies?
  Alle pagina’s van Kasteel d'Ursel schrijven of lezen een cookie. 
 • Hoe kun je cookies weigeren?
  Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

4. Wijzigingen

Kasteel d'Ursel behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website van Kasteel d'Ursel, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.